Įstatai

Įstatai

PATVIRTINTA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-279

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS JURBARKO AUTOBUSŲ PARKO ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Uždaroji akcinė bendrovė Jurbarko autobusų parkas (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.
2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
4. Bendrovės finansiniai metai: sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR OBJEKTAS

5. Bendrovės veiklos tikslai: keleivių vežimas.
6. Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

III. BENDROVĖS ĮSTATINIS KAPITALAS, AKCIJOS NOMINALI VERTĖ, AKCIJŲ SKAIČIUS IR SUTEIKIAMOS TEISĖS

7. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 2 465 900 (du milijonai keturi šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai) litų.
8. Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 246 590 (du šimtus keturiasdešimt šešis tūkstančius penkis šimtus devyniasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų.
9. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 10 (dešimt) litų.
10. Bendrovės akcijos yra nematerialios.
11. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
12. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

IV. BENDROVĖS VALDYMAS

13. Bendrovės organai:
   13.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;
   13.2. vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas.
14. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, taip pat Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.
15. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.

V. BENDROVĖS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

16. Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje „Lietuvos žinios“.
17. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
18. Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu.
19. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

VI. BENDROVĖS DOKUMENTŲ IR INFORMACIJOS PATEIKIMO AKCININKAMS TVARKA

20. Akcininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai.
21. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.
22. Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

VII. BENDROVĖS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMAS IR VEIKLOS NUTRAUKIMAS

23. Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
24. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

VIII. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

25. Sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus priima visuotinis akcininkų susirinkimas.
26. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų Bendrovės įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
27. Pakeisti Bendrovės įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.

 

Jurbarko rajono savivaldybės įmonė. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 158161361
V. Kudirkos g. 35, Jurbarkas | tel.: (8 447) 71 734 | el.p. info@jurbarkoautobusai.lt