SIUNTŲ VEŽIMO TVARKA - Jurbarko autobusų parkas

SIUNTŲ VEŽIMO TVARKA

SIUNTŲ VEŽIMO MARŠRUTINIAIS AUTOBUSAIS TVARKA

1. Siuntų vežimas maršrutiniais autobusais suteikia galimybę gyventojams ir organizacijoms operatyviai siųsti smulkias siuntas iš vieno Lietuvos miesto į kitą.
2. Siuntų pervežimas organizuojamas atskirais reisais tarp autobusų stočių, su kuriomis sudarytos atitinkamos sutartys ir organizuotas siuntų išsiuntimas, priėmimas, saugojimas.
3. Vežimui priimamos ne didesnės kaip 15 kg. siuntos, atitinkančios „Keleivių ir bagažo vežimo taisyklių" reikalavimus. Siuntos turi būti vežamos atskiroje autobuso bagažinės sekcijoje.
4. Vairuotojai privalo paimti siuntas autobusų stoties siuntų skyriuje prieš keleivių įlaipinimą, o atvežtas siuntas atiduoti į siuntų skyrių po keleivių išlaipinimo. Jie atsako už priimtų vežimui siuntų saugumą.
5. Autobusų stotyje iš klientų įpakuotas siuntas priima siuntų skyriaus darbuotojai (dispečeriai arba juos pavaduojantys asmenys). Ant siuntų turi būti nurodytas tikslus siuntėjo ir gavėjo adresas, telefonai.
6. Priimdami siuntas priėmėjai užpildo siuntos kvitą (4 egz.), paima iš kliento nustatyto dydžio mokestį ir išduoda jam kasos aparato čekį, o klientui pageidaujant ir sąskaitą - faktūrą.
7. Siuntos kvito egzemplioriai skirti: pirmas – priėmėjui su vairuotojo parašu apie siuntos paėmimą antras – vairuotojui su siuntą išduodančios stoties darbuotojo parašu ir siuntą gaunančios stoties darbuotojo parašu; trečias – siuntą gaunančios autobusų stoties darbuotojui su gavėjo parašu ir dokumento, pagal kurį išduota siunta, rekvizitais; ketvirtas – klientui, pridavusiam siuntą. Pagal trečią siuntos kvito egzempliorių vykdomi įmonių pajamų, gautų už siuntas, tarpusavio sutikslinimai ir atsiskaitymai.
8. Dispečeriai – operatoriai  priima iš vairuotojų atvežtas siuntas ir išduoda jas gavėjui,  pateikusiam dokumentą, kuriame nurodytas asmens kodas, o juridinio asmens atstovas papildomai turi pateikti įmonės įgaliojimą.
9. Dispečeriai operatoriai ir vairuotojai priimdami siuntas privalo patikrinti ar nepažeista siuntos pakuotė. Esant pakuotės pažeidimams, siunta nepriimama.
10. Priduodant siuntą pervežimui, vairuotojo kelionės lape dedamas spaudas „Siunta" su įmonės siuntėjo pavadinimu ir įrašomas siuntų kiekis, o nesant siuntos –  dedamas spaudas „Siuntos nėra".
11. Dėl objektyvių priežasčių negalint siuntos nuvežti į paskirties punktą, siunta nedelsiant grąžinama į dispečerinę,  kur organizuojamas šios siuntos išsiuntimas artimiausiu autobusu.
12. Vairuotojų atvežtos siuntos iš Lietuvos miestuose esančių siuntų skyrių, saugomos dispečerinėje  nemokamai iki dviejų parų, įskaitant atvežimo dieną. Už kiekvieną kitą saugojimo pilną ar nepilną kalendorinę darbo dieną imamas mokestis, nurodytas stoties skyriuje. Už kalendoriuje numatytas poilsio dienas nepriklausomai nuo to ar dirba dispečerinė mokestis už saugojimą neimamas.
13. Per 20 kalendorinių dienų (skaičiuojant nuo atvežimo dienos) neatsiimta siunta grąžinama į išsiuntimo punkto siuntų skyrių.  Siuntos grąžinamos kartu su atsiųstų siuntų kvitų kopijomis, užpildžius siuntų grąžinimo aktą dviem egzemplioriais. Apie grąžintą siuntą informuojamas išsiuntėjas (klientas).Už grąžinamos siuntos vežimą mokestis neimamas, o už grąžintos siuntos saugojimą imamas nustatytas mokestis.
14. Vežamos siuntos gali būti įpakuotos specialiose pakuotėse.
15. Vežamos siuntos gali būti įkainotos. Už įkainotų siuntų vežimą imamas papildomas mokestis – 10 proc.įkainojimo sumos. Dėl įkainojimo sumos su klientu nesutarus, siunta vežimui nepriimama.
16. Siunčiant dvi ar daugiau mažų (atskirai supakuotų) siuntų vienam gavėjui kiekvienai siuntai pildomas atskiras siuntos kvitas ir už kiekvienos siuntos vežimą apmokama atskirai.
17. Už priimtų iš kliento siuntų saugumą atsako siuntą vežimui ar saugojimui priėmusi įmonė. Praradus arba sugadinus siuntą ir nenustačius tiesioginio kaltininko, bendra kompensuojamos vertės suma yra laikoma dešimteriopa siuntos pervežimo vertė. Siuntėjas turi teisę pats papildomai nustatyti siunčiamos siuntos vertę, mokėdamas 10 proc. mokestį nuo papildomai nustatytos siuntos vertės. šiuo atveju kompensuojama visa papildomai nustatyta siunčiamos siuntos vertė. Nustačius tiesioginį siuntos sugadinimo arba netekimo kaltininką, pastarasis  visiškai kompensuoja dešimteriopą siuntos pervežimo vertę arba, esant papildomam draudimui, visą papildomai nustatytą siuntos vertę.
18. Pinigai ir asmens dokumentai siuntimui nepriimami.