ĮSTATAI - Jurbarko autobusų parkas

ĮSTATAI

 JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA  

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UAB JURBARKO AUTOBUSŲ PARKO
ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO
  

2010 m. rugsėjo 30 d. Nr.T2-279
Jurbarkas   

                 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55–1049; 2008, Nr. 113–4290) 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu ir 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64–1914; 2000, Nr. 68; 2003, Nr. 123–5574) 20 straipsnio 1 dalies 13 punktu, 29 straipsnio 6 dalimi, 45 straipsnio 5 dalimi, 49 ir 50 straipsniais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 54–1492; 2002, Nr. 60–2412) 81 straipsniu, 19 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 dalies 5, 6, 7 punktais ir atsižvelgdama į Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 23 d. raštą Nr. R4-24-1837 „Dėl pasiūlymo investuoti turtą į UAB Jurbarko autobusų parką“, Jurbarko rajono savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:  

 1. Perduoti Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą – autobusą MERCEDES BENZ 3900, pagaminimo metai – 1992, identifikacijos Nr. WD39647316902247, kurio vertė, nustatyta nepriklausomo turto vertintojo – 11 000 litų (2010 m. rugsėjo 23 d. turto vertės nustatymo pažyma Nr. 000164/1011), uždarajai akcinei bendrovei Jurbarko autobusų parkui kaip papildomą įnašą.
 2. Padidinti uždarosios akcinės bendrovės Jurbarko autobusų parko įstatinį kapitalą Jurbarko rajono savivaldybės nepiniginiu įnašu – 11 000 (vienuolika tūkstančių) litų, išleidžiant 1100 (vieną tūkstantį šimtą) paprastųjų vardinių 10 (dešimties) litų vertės akcijų.
 3. Įsigyti visas naujos emisijos akcijas Jurbarko rajono savivaldybės nuosavybėn.
 4. Perduoti Jurbarko rajono savivaldybės administracijai patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias uždarosios akcinės bendrovės Jurbarko autobusų parko naujos emisijos akcijas.
 5. Įgalioti Jurbarko rajono savivaldybės merą Ričardą Jušką Jurbarko rajono savivaldybės vardu pasirašyti šio sprendimo 2 punkte nurodytų akcijų perdavimo Jurbarko rajono savivaldybės administracijai dokumentus.
 6. Patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės Jurbarko autobusų parko naujos redakcijos įstatus (pridedama).
 7. Įgalioti uždarosios akcinės bendrovės Jurbarko autobusų parko direktorių Algimantą Kuncaitį pasirašyti naujos redakcijos įstatus.
 8. Pripažinti netekusiu galios Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. T2-173 „Dėl savivaldybės turto investavimo ir UAB Jurbarko autobusų parko įstatinio kapitalo didinimo“ 6 ir 7 punktus.
 9.  

Savivaldybės meras 

Ričardas Juška 

Svarstyme dalyvavo 22 Tarybos nariai.  
Balsavo: už – 22, prieš – 0, susilaikė 0.  

PATVIRTINTA
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos
2010 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-279  

 

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS JURBARKO AUTOBUSŲ PARKO  ĮSTATAI   

I. Bendrosios nuostatos   

 1. Uždaroji akcinė bendrovė Jurbarko autobusų parkas (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.  
 2. Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.
 3. Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.
 4. Bendrovės finansiniai metai: sausio 1 d. – gruodžio 31 d.

II. Bendrovės veiklos tikslai ir objektas

       5.   Bendrovės veiklos tikslai: keleivių vežimas.
       6.   Bendrovė gali užsiimti bet kokia kita veikla, kuri neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams. 

  III. Bendrovės įstatinis kapitalas, akcijos nominali vertė, akcijų skaičius ir suteikiamos teisės   

       7.   Bendrovės įstatinis kapitalas yra 2 465 900 (du milijonai keturi šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai devyni šimtai) litų.
        8.   Bendrovės įstatinis kapitalas padalintas į 246 590 (du šimtus keturiasdešimt šešis tūkstančius penkis šimtus devyniasdešimt) paprastųjų vardinių akcijų.
       9.   Bendrovės akcijos nominali vertė yra 10 (dešimt) litų.
      10.  Bendrovės akcijos yra  nematerialios.
      11. Kiekviena visiškai apmokėta akcija ją turinčiam akcininkui Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą.
      12.  Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

IV. Bendrovės valdymas   

      13.   Bendrovės organai:
             13.1. visuotinis akcininkų susirinkimas;  
             13.2. vienasmenis Bendrovės valdymo organas – vadovas.  

 •       14.  Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, jo sušaukimo tvarka, taip pat Bendrovės vadovo kompetencija, jo rinkimo ir atšaukimo tvarka nesiskiria nuo nurodytųjų Akcinių bendrovių įstatyme.
 •      15. Jeigu bendrovės visų akcijų savininkas yra vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimams.
 • V. Bendrovės pranešimų skelbimo tvarka  

      16.  Kai Bendrovės pranešimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami Lietuvos Respublikos dienraštyje „Lietuvos žinios“.
      17. Kiti Bendrovės pranešimai akcininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai nedelsiant išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
      18.  Akcininkams pranešimai yra siunčiami Bendrovės vertybinių popierių apskaitos dokumentuose nurodytu adresu. 
      19. Už pranešimų išsiuntimą ar jų įteikimą laiku atsako Bendrovės vadovas.

   

   VI. Bendrovės dokumentų ir informacijos pateikimo akcininkams tvarka  

      20. Akcininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Bendrovės dokumentai, nesusiję su Bendrovės komercine (gamybine) paslaptimi ir konfidencialia informacija, akcininkui pateikiami susipažinti Bendrovės darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Bendrovės vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos akcininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku arba įteikiamos pasirašytinai. 
      21. Akcininkas arba akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bendrovei jos nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės (gamybinės) paslapties ir konfidencialios informacijos, turi teisę susipažinti su visais Bendrovės dokumentais. Įsipareigojimo formą nustato Bendrovės vadovas.
      22.  Bendrovės dokumentai, jų kopijos ar kita informacija akcininkams pateikiama neatlygintinai.

   VII. Bendrovės filialų ir atstovybių steigimas ir veiklos nutraukimas   

   

       23.  Bendrovė turi teisę steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse.
       24. Sprendimą steigti Bendrovės filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti Bendrovės filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina Bendrovės vadovas, vadovaudamasis teisės aktais.

  VIII. Bendrovės įstatų keitimo tvarka   

        25.  Sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus priima visuotinis akcininkų susirinkimas.
        26. Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašomas visas pakeistų Bendrovės įstatų tekstas ir po juo pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo.
        27.  Pakeisti Bendrovės įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre.  

  Šie įstatai pasirašyti 2010 m. _____________ ____ d.

  Įgaliotas asmuo                                                                                                         Algimantas Kuncaitis